Privacy

Hoe gaat Feel Good Haptonomie om met jouw privacy?

Voor een goede behandeling is het nodig dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG. In jouw dossier komen aantekeningen over je gezondheidstoestand (met name t.b.v. de intake) en het verloop van de begeleiding. In je dossier kunnen bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd mocht dit nodig zijn om de therapie beter te laten aansluiten bij je hulpvraag, te weten: gezondheid – ras of etnische herkomst – seksueel gedrag – seksuele geaardheid – geloof of filosofische overtuigingen.

Jouw privacy waarborg ik door:

  • Zorgvuldig om te gaan met je persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens, door pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van je persoonsgegevens indien nodig, bewaren in een afgesloten kast (dossiers), hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoord (financiële administratie), elk kwartaal back ups te maken van de persoonsgegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in je dossier kunnen eventueel (maar alleen als we dat allebei wenselijk en nodig vinden en als je expliciet toestemming geeft!) voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om anderen zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij een eventuele verwijzing naar een andere therapeut;
  • Voor een waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit onverhoopt noodzakelijk zijn;
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie / supervisie)
  • Voor mijn administratie, gebruik ik je NAW-gegevens, geboortedatum om een factuur op te stellen conform de eisen van de zorgverzekeraars.

Mocht ik vanwege een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan zal ik je daarover steeds eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossiers blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Facturen worden voor fiscale redenen 7 jaar bewaard. Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden, zodat je de factuur eventueel kunt declareren, te weten:

  • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum;
  • Datum van de behandeling;
  • Een korte omschrijving van het soort behandeling (haptotherapie);
  • De kosten voor het consult.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te verwijderen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, kun je altijd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.